Hadith (Muhammeds liv og lære) skriver i Volum 9, Bok 84 og Hadith 57: I henhold til uttalelse av Allahs sendebud, "Den som endret sin islamske religion, så drep ham". Koranen sura 8, vers 12 oppfordrer til å henrette ikke-troende: I de vantros hjerter vil jeg kaste skrekk! Derfor hugg av dem hodene og fingrene. Koranen sura 24, vers 2 er det kjente piskeverset uavhengig av om noen er vantro eller ikke og sier: De som har sex utenfor ekteskap gi hver av dem hundre piskeslag. La ingen medlidenhet for dem gripe dere når det gjelder underkastelse ovenfor Allah. Som regel brukes deler av en setning fra Sura 5, vers 32 tatt ut av sin sammenheng for å hevde at muhammedanismen er imot drap, men leser en hele setningen så forstår en at dette er kun skrevet for jødene og verset har lav prioritet i forhold til de andre.

Islam er arabisk ord for å følge Guds vilje. Dette har språklig sett ingenting med ideologien muhammedanisme å gjøre som i 350 år har vært definert som "muhammeds lære", og medfører ikke en påstand om at han laget læren selv. Muhammedanere har pga. sin maktposisjon i 1400 år krevd enerett på bruk av det arabiske ordet Islam, og siden nesten alle etter år 1980 har ukritisk akseptert slik språktyveri (på samme måte som de også har akseptert nynazisters tyveri av ordet nasjonalsosialisme), har kunnskapsløse mennesker blitt manipulert til å misjonere for Koranens lære når de kaller det for Islam, da dette faktisk er å påstå det er Guds ord og ikke "Muhammeds lære".

I emnekatalogen forskning ved universitetet i Oslo er det en artikkel av professor Hassan Hanafi [1] som omtales som en av de store nålevende arabiske filosofene. Artikkelen har overskriften "Islam er politikk". Sitat: Hanafi ser derfor islam ikke som religion i tradisjonell forstand. I ordbøkene blir religion gjerne definert som miraklenes og det overnaturliges sfære. Denne forestillingen er utdatert og tar ikke høyde for islams vesen, sa han: - Hvis ordbøkerforfatterne insisterer på at religion er definert som det overnaturliges sfære, så ville jeg ikke betegne islam som religion. Da ville jeg heller klassifisere islam under “ideologier” - som en samling av sosiale og politiske teorier for å skape et rettferdig samfunn. Med Islam menes da i praksis Muhammeds lære (muhammedanisme) siden arabiske land anser Muhammed som talerør for Allahs vilje.

Religion er ifølge Oxford dictionary [2] og standardordboken for det norske språk ved universitet i Oslo, troen på og evt. tilbedelse av noe overnaturlig, spesielt Gud(er). Gudstro her begrenses ut fra definisjonen til bare troen på at gitte(e) Guder(er) eksisterer på samme måte som UFO-tro kun omhandler at en tror gitte(e) UFO'er eksisterer, og ikke hva en en person eller gruppe måtte tillegge disse av etiske eller ideologiske meninger som er svært kultur og personavhengig. Det finnes hundrevis av forskjellige definisjoner på religion der endel også inkluderer etikk (morallære), og noen veldig få som sier at alle ideer og bøker som inneholder gudstro er religion og derfor blir like meningsløst som å definere bil som en ting med motor. Vanlige definisjoner på religion eller livssyn i standard ordbøker omfatter aldri politiske ideer om hvordan et samfunn skal styres, noe samme ordbøker definerer ideologi som. Ideologier betegnes ofte som en isme, f.eks. kommunisme og nazisme og har ofte elementer av religion eller livssyn (åndelige verdier som metafysikk og etikk men ikke politikk). Bibelens mosebøker og Koranen er de eldste og mest kjente ideologier som finnes, der både religion og politikk er blandet. Det har vært etablert kunnskap i hundrevis år at både Koranen og moselovene inneholder politiske regler, f.eks. straffelover. På tross av dette hevdes det både av tilhengere av Koranen (muhammedanere) og tilhengere av moselovene at deres ideologi er en religion, selv om det er religion hvis og bare hvis en definerer ordet slik at det inkluderer politikk, noe de fleste faktisk ikke gjør.

Årsaken til at det konsekvent lyves om dette i akademisk miljø og fra statlige ombud og nemder [3] kan lettest forklares med innflytelse av personer som ukritisk har akseptert oversettelser av Koranen sine påstander om at den representerer en religion og vil verne den fra kritikk, [4] og disse begrunner bokstavelig talt aldri sin påstand med annet enn å henvise til likesinnede med samme agenda. Dersom en spør dem om objektive beviser svarer de aldri, og det er helt åpenbart at de ikke omtaler f.eks. Koranens lære for religion pga. feilaktig omdefinering av religion og livssyn til å inkludere politikk, fordi de aldri først oppgir slik definisjon og heller aldri hevder at nazisme er et livssyn (noe det åpenbart da ville vært med fullt vern i samtlige diskrimineringslover). Sannheten som statlig finansierte universiteter og skoler prøver å skjule er at Muhammeds religiøse ideologi er oppstått med vold, er utbredt med vold og opprettholdes den dag i dag med vold, etter oppskrift fra blant annet Koranen. Muhammedanersektens begynnelse var å bekjempe de "vantro" med "Allahs sverd". Den første lille gruppe av tilhengere overfalt karavaner og myrdet menn, kvinner og barn. De overfalt og inntok mindre byer og områder i Arabia. Medina ble inntatt, hvor Muhammed og hans menn brutalt myrdet 600 jøder [5] og gjorde deres kvinner og barn til slaver, mens enda flere ble utvist, innen han gjorde seg til hersker i byen.Allah [6] brukes både i Bibelen (fjerde ord fra høyre til venstre etter 1) [7] og Koranen som arabisk ord for Gud. Samtlige i arabiske land som bruker ordet Allah definerer Allah som skaperen av alt som eksisterer (bortsett fra seg selv). Koranen omtaler både Abraham (2:132, 3:67), Moses (2:87) og Jesus (2:87) som rett-troende. I Koranen 29:46 til kristne og jøder skrives det at "vår Allah og deres Allah er en" (dvs. den samme guden). Kun dersom en ikke bare påstod men definerte rent språklig at Allah var noe annet enn "skaperen av alt", ville det vært grunnlag for å hevde at det var en avgud som muhammedanerne tilba. De som kun sier de tilber noe klart definert som "skaperen av alt" tilber per definisjon ingen avgud, selv om de tillegger Gud egenskaper basert på falske påstander. Selv om noen tillegger Gud å ha hatt menneskekropp fra bibelske historier slik nesten alle jøder og kristne gjør, så endrer det ikke hva Gud faktisk er definert som og derfor er. Gud (arabisk Allah) kan derfor aldri gjøres til noe negativt uansett myter og løgner framsatt.

Når det arabiske ordet Islam brukes om Muhammeds lære er det ikke ifølge dens tilhengere navnet på men beskrivelse av denne lære som Guds vilje. [8] Islam er ifølge Koranen og de som følger den et religiøst prinsipp som er mye eldre enn Muhammed og er av praktisk talt alle som kaller seg muslimer definert som frivillig underkastelse ovenfor den ene guden Allah (Gud) [9] uten å nevne Muhammed eller hans ideologi. Oxford dictionary for ordet Islam [10] skriver sitat: "Islam origin: From Arabic 'islam submission, from 'aslama submit (to God)." og dette er faktisk slik ordet brukes av praktisk talt alle imamer i moskeer som f.eks. en av de mest anerkjente i verden indiske Zakir Naik. [11] Årsaken til at Islam defineres slik er fordi Koranen skriver om muslimer lenge før Muhammeds tid og da må Islam være helt uavhengig av Muhammeds ideologi. I sura 3, vers 67 skrives det følgende oversatt av YUSUFALI: Abraham was not a Jew nor yet a Christian; but he was true in Faith, and bowed his will to Allah's (Which is Islam), and he joined not gods with Allah. Hadith er en samling tekster skrevet ned lenge etter Muhammed sin død og omtaler hans liv og lære. Den brukes for å tolke uklare deler av Koranen og inneholder endel usikre påstander om hva Muhammed har sagt. Muhammeds meninger i Hadith som ikke står i Koranen inkluderes veldig ofte som del av de politiske sharialover, men makthavere i hvert land velger ut etter eget forgodtgbefinnende hva de ønsker som del av lovene så det er ingen land som konsekvent praktiserer alle sharia lover slik som beskrevet i Koranen eller Hadith. Selv om Muhammed ifølge Hadith synes det var helt greit å gifte seg med barn som er 6 år gamle slik han selv gjorde med Aisha på 6 år [12] er det nesten ingen som mener at dette skal praktiseres. Som regel settes aldersgrense tilfeldig fra 9-16 år i land som er styrt etter Koranen.

I Hadith er det i to ulike versjoner [13] av samme historie en fortelling om en mann som spør Muhammed om hans tro der der den ene fremstiller det kun som en som er kledd i hvitt og får svar at Islam inkluderer troen på Muhammed som profet mens den andre fremstiller vedkommende som engelen Gabriel og får forklart hva Islam er uten å ta med Muhammed som profet: Volume 1, Book 2, Number 48: Narrated Abu Huraira: One day while the Prophet was sitting in the company of some people, (The angel) Gabriel came and asked, [...] "What is Islam?" Allah's Apostle replied, "To worship Allah Alone and none else, to offer prayers perfectly to pay the compulsory charity (Zakat) and to observe fasts during the month of Ramadan.". Siden ulike Hadith ikke skriver det samme og det ikke formuleres som hva ordet Islam betyr er det kun mulig å tolke dem som forklaring på hva Muhammed sin tolkning av å følge Allahs vilje er i praksis og ikke på noen måte forsøk på å forklare hva ordet Islam betyr. Ikke et eneste sted i hele Koranen står det at ordet Islam betyr noe som inkluderer troen på Muhammed som profet eller å følge hans ideologi, og dette er logisk siden Islam er arabisk ord for underkastelse og en underkaster seg verken mennesker eller ideologi men utelukkende Allah ifølge denne troen.

Muhammedanisme [14] har i hundrevis år i vestlige land vært definert som Muhammed sin ideologi og derfor den eneste entydige og korrekte måten å referere til denne ideologien på, da ingen andre ord i språket betyr det samme. Muhammedanere bruker alltid krigsretorikk ved å vedta at de som er uenig med dem selv er vantro som ikke ønsker å følge "Guds vilje" selv om de tror på samme Gud. Slik oppstår kriger hele tiden mellom ulike muhammedanske grupper siden Koranen generelt oppfordrer til drap på vantro. Artikkelen om Islam i Store Norske Leksikon på snl.no/islam skriver sitat "Ordet islam betyr underkastelse (under én Gud) eller hengivelse." ifølge professor Kari Vogt som sammen med andre i det utpregete sosialistiske venstremiljøet ved universitetet [15] i lang tid har brukt den vanlige venstreekstreme rasismeløgnen for å forsvare denne ideologi, [16] mens samme person i artikkelen om muhammedanisme unngår å definere dette ordet og isteden skriver at det er eldre betegnelse på Islam, noe som helt åpenbart er ment å manipulere leseren til feilaktig å tro at ordet betyr det samme som Islam. Det er åpenbart usant fordi da ville ordet muhammedanisme betydd underkastelse ovenfor Allahs vilje og ikke Muhammeds lære noe universitets og språkrådets godkjente ordbok skriver ordet betyr i nynorsk utgaven men ikke i bokmål utgaven. Her skrives også samme åpenbare politiske propaganda at ordet betyr det samme som Islam, men det forklares denne gangen med å definere Islam feilaktig som Muhammeds lære. Språkrådet (statens organ for å indoktrinere innbyggere i politisk korrekte definisjoner) hevder ordboken definerer ordet slik "språkbrukere bruker ord og uttrykk", men dette er helt åpenbart en løgn siden ingen som kaller seg muslim bruker ordet slik. Et ords betydning er ingen demokratisk avgjørelse, fordi da ville en rik person fra Saudia-Arabia kunne sette inn annonser i alle store norske aviser i lengre periode der det lyves om at rasisme inkluderer korankritikk. Dersom flertallet da hadde trodd på denne løgnen ville det ikke legitimert at ordboken skulle omskrive ordet rasisme til å tilpasses konsekvensen av slik manipulering. En sjekk av hvordan ordboken definerer ordet rasisme beviser at hvordan ordet ordet brukes av folket har ingen relevans for hva de skriver siden den definisjonen som oppgis ikke brukes av noen mennesker; "menneskesyn, politikk eller sett av holdninger som bygger på den oppfatning at visse raser er andre raser overlegne". Denne definisjon er basert på en feilaktig oversettelse av Oxford dictionary sitt tvetydige ord "superior" som forklares på engelsk [17] til å bety noe helt annet enn overlegen i denne sammenheng, nemlig å krenke andres grunnleggende rettigheter basert på deres rase slik FN og Amnesty også skriver ordet betyr fullstendig i strid med den falske ordboken til språkrådet. Måten språkrådet manipulerer med ordenes betydning bygger opp under absurde marxistiske ideer om at alle mennesker er genetisk like og ingen raser kan være overlegne andre på noen måter, f.eks. innen visse idrettsgrener eller IQ. Å omtale Muhammeds ideologi som Islam vil kunne oppfattes av muhammedanere selv som uærlig hykleri [18] dersom en ikke tror Koranen er Guds egne ord.

En muhammedaner er alltid tilhenger av ekstremistisk ideologi, noe som lett bevises ved at denne tror Koranen er Allahs ord og derfor representerer perfekt moral der steining og pisking av mennesker er inkludert, og slike mennesker er derfor imot alt menneskerettigheter står for. Shaykh Yusuf al-Qaradawi, spirituelle leder til muslimske brorskap med mer enn 120 bøker skrevet og 8 internasjonale priser, forklarer i hans bok "Al-Din wal-Siyasa" (Religion og Politikk) at religion og politikk i "Islam" (han mener muhammedanisme i praksis) ikke er mulig å separere. Ifølge muhammedanere fikk Muhammed Koranens innhold fra engelen Gabriel som fikk den fra Allah selv, og derfor settes det i praksis likhetstegn mellom Muhammedanisme og Islam og de krever derfor at en omtaler deres ideologi som Islam og ikke muhammedanisme fordi det siste impliserer at det ikke nødvendigvis er noe annet enn Muhammed sine egne meninger og påstanden hvor han da fikk Koranen fra da i prinsippet kunne vært en skrøne. Dersom en kaller muhammedanisme for Islam er det kun tre muligheter; 1. En forstår ikke at Islam er definert kun som frivillig underkastelse ovenfor Guds vilje og ikke synonym til ordet muhammedanisme eller 2. En underlegger seg muhammedanernes vilje og lydig godtar at en selv er ikke følger Allah selv og er vantro, enten pga. total underkastelse slik kommunister gjør eller at en mener Allah er feil Gud ofte pga. ideer som bygger på støtte for Israel ut fra kristen tankegang om at "Jødenes Gud er den sanne Gud og Allah er måneguden" eller 3. En er muhammedaner selv.

Nesten alle Koran-kritiske nettsider bygger på hypotesen at Allah er en avgud fordi eieren har en skjult agenda der hovedpoenget er å fronte troen på gammeltestamentlig jødedom, og da passer det bra for dem å hevde at muhammedanere er avgudsdyrkere mens de selv følger den rette guden.
Derfor er de enig med muhammedanere i bruken av ordet Islam og ikke muhammedanisme. Ifølge antropolog Gregory Starret viste en undersøkelse av Council for American Islamic Relations at så mange som 10% av amerikanere tror muhammedanere tilber en månegud. [19] Månegudhypotesen ble kjent på 90 tallet og ble spredd av evangeliske kristne miljøer som helt åpenbart ignorerte at at Allah også brukes av kristne i arabiske land og arabisk bibel. Før Muhammeds tid ble Allah oppfattet som den høyeste guden av flere guder. Professor Carleton S. Coon i boken Southern Arabia fra 1944 skriver på side 399 at "The god Il or Ilah was originally a phase of the Moon God, but early in Arabian history the name became a general term for god, and it was this name that the Hebrews used prominently in their personal names, such as Emanu-el, Israel, etc.". Robert Morey som er den som vanligvis brukes for å støtte månegudteorien, forfalsket Coon sin tekst og hevdet at Coon skrev "The Moon-god was called al-ilah". Selv om enkelte skulle ha omtalt måneguden som Allah, eksisterer ikke denne forestillingen i Muhammeds lære. Det er faktisk skrevet i Koranen 41:37 at en kun skal tilbe Allah og ikke sol eller måne, der det åpenbart menes guder forbundet med disse siden Koranen ikke spesifiserer f.eks. at det er kun guden inni månen som skal tilbes. Månesymbolet muhammedanere bruker i dag ble tatt i bruk i middelalderen lenge etter Muhammeds tid og betyr ikke at de tilber månen like lite som lysestaken til jødene betyr at de tilber en lysestakegud. Å omdefinere ordet Allah til en avgud og bevisst ignorere korrekt definisjon, for deretter støtte diskriminering av de som tror på Allah, er fordekt rasisme mot arabere siden samtlige arabiske kristne bruker ordet Allah om Gud. Dette forklarer perfekt hvorfor nettopp kristensionister er de fremste til å spre denne ideen da de vil støtte det de mener er det jødiske bibelske folk, og arabere anses som en fienderase. Det er noen få "islamkritikere" som mener Allah betyr Gud men omdefinerer isteden ordet Islam til å bety det samme som muhammedanisme, og dermed generaliserer nesten alle arabere som shariatilhengere selv om de kun kaller seg muslimer fordi de tror på en eneste Gud. Definisjonen til Islam som underkastelse ovenfor Allah er årsaken til at nesten alle arabere kaller seg muslimer, [20] uansett om de er muhammedanere eller ikke. De fleste muslimer og arabere er hyggelige mennesker som en burde respektere gudstroen til, men dette inkluderer ikke sharia som er en like stor politisk trussel som kommunismen var. Selv om veldig få tror på månegudhypotesen utenfor spesiell kristne miljøer, blir det store flertall hjernevasket til å bruke ordet Islam som de da vil tro betyr Muhammeds lære. Ved å fokusere primært på gudstro og ikke ideologi i sin kritikk, støtter alle som bruker ordet Islam om muhammedanismen også opp under den falske ide om at religiøse ideologier primært skal betraktes som religioner (gudstro) og ikke ideologier som er politiske. Dermed dekker de samtidig over at jødedom også er en ideologi og dette gir kristensionister og jøder ekstra bonus på kjøpet med å akseptere muhammedaneres påstand om at Islams sanne lære er Koranen. De Koran-kritiske nettsider som bruker ordet Islam om muhammedanismen er av overnevnte årsaker mye farligere for vestens frihet enn muhammedanere. Det er en ting som er verre enn å støtte ondskap og det er å kjempe imot den med feil argumenter. Metoden å angripe hvilken gud en tror på med å kalle ideologien for Islam (underkastelse ovenfor Guds vilje), er like idiotisk som å prøve å stoppe muhammedansk innvandring med å hevde at alle ikke-hvite bør drepes.

Det å bruke ordet islam om Muhammeds lære er som å bruke arabiske ordet for sannhet om samme lære, og vil lett oppfattes som full støtte til at Koranen er Guds vilje og derfor fungerer i praksis som spredning av denne lære på lang sikt. Det vil også medføre at de fleste tror det er en religion som skal beskyttes siden ordet Islam i religiøs sammenheng betyr frivillig underkastelse ovenfor Guds vilje. Det er faktisk logisk umulig å argumentere saklig for at Islam er noe annet enn en religion, da det følger implisitt av definisjonen! Kombinert med feil definisjon av rasisme der religion inkluderes, vil det da også oppfattes som rasistisk å kjempe imot muhammedansk innvandring. Ordet muhammedanisme snur vranglæren motsatt vei; Muhammedanisme er en drapsideologi, og derfor er det rasistisk å ønske særbehandling i loven for muhammedanere som vanligvis ikke er hvite ved å kategorisere deres ideologi som et religiøst livssyn i loven, mens en ikke gjør det samme for nazismen fordi tilhengerne er hvite! Ordet muhammedanisme som ikke blander inn gudetro avslører at sosialistisk venstreside er de virkelige rasistene, og derfor er dette ordet "livsfarlig" for dem! Muhammedanere og deres støttespillere prøver ofte å bruke den kjente tankefeilen stråmannsargumentasjon der motparten angripes for meninger de ikke har, ved å hevde at ordet muhammedanisme medfører at Muhammed var en Gud, men ingen tror dette. Dersom en bruker riktig definisjon på ordet Islam samtidig som en feilaktig er hjernevasket til å tro ordet muhammedanisme betyr det samme, så leder det automatisk til feilslutningen at ordet muhammedanisme betyr underkastelse ovenfor Guds vilje, noe som åpenbart lett kan tolkes som at Guds navn er Muhammed (noe som gjør han til en Gud). De som bruker ordet muhammedanisme mener derimot alltid uten unntak at ordet bare betyr Muhammeds ideologi som er Koranen og Hadith, på samme måte som Buddhisme ikke betyr at Buddha var noen Gud (dette tror ingen buddhister).

Siden muhammedanere har ingen interesse av å undersøke om Muhammed sin historie er sann og kritikk av Muhammed men ikke Allah er det ofte dødsstraff for i arabiske land, er det helt åpenbart at de setter Muhammeds vilje foran Guds vilje. Dette er svært lett å bevise siden de fleste muhammedanere nekter å svare på spørsmålet (og derfor åpenbart er uenig uten å ville innrømme det) om en person er å betrakte som muslim dersom denne har forkastet Muhammeds lære til fordel for en ny motstridene lære dersom Gud hadde gitt denne til menneskene. Et annet bevis for at det rette navn er muhammedaner og at muslim er misvisende (siden dette henviser til Allah og ikke Muhammed) er at omtrent samtlige forkaster nær døden opplevelser (NDO) [21] selv om disse er vitenskapelig bekreftet fenomen som millioner mennesker har opplevd uansett kultur og alder, og som åpner muligheten for at mennesker kan ha en ikke-fysisk sjel selv om det selvsagt er ulike tolkninger av slike opplevelser i vitenskapen. NDO opplevelsene som er komplette og ikke bare påbegynte bekrefter uten et eneste unntak at Koranens innhold er falskt fordi det eksisterer ikke noe helvete som straff da det er ingen fordømmelse, og ikke en eneste person får vite at Koranen har noe som helst verdi som mennesker. Tvert imot er det kunnskap det hele handler om - spesielt det å lære å ikke skade andre mennesker og isteden hjelpe dem, noe som er det motsatte av Koranen med sine oppfordringer til drap på vantro, frafalne og bestialske straffer for de som ikke følger Muhammed sine meninger.

Nestleder i Norges største parti år 2016, Hadia Tajik (Arbeiderpartiet) uttalte i NRK TV 31. mars 2016 [22] at "gjennomsnittsislam" for de som kaller seg muslimer handler om «en teologi som støter ut homofile, og som støter ut det som er alminnelig vestlig livsførsel. Dermed oppstår det en avstand mellom det som er alminnelig muslimsk praksis og det som er akseptert muslimsk teologi.». Hadia omtaler seg selv som muslim og har aldri tatt avstand fra en ideologi hun selv omtaler som svært krenkende og voldelig. Når personer som ikke er hvite sprer fremmedkulturell menneskerettighetskrenkende ideologi blant etnisk nordiske er det fullt ut akseptert av hele venstresiden i politikk, men om etnisk nordiske kritiserer dem for dette så omtales de ofte som rasister av samme venstreside.

Å omtale muhammedanisme som politisk Islam [23] (evt. islamisme) er uheldig da dette gir mange ulike tolkninger avhengig av hva en mener ordet Islam betyr. Det kan f.eks. gi illusjonen ovenfor en som feilaktig tror ordet Islam betyr "Muhammeds lære", at "politisk Islam" er politikk basert på en lære som ikke er politisk (noe den faktisk er). Når et ord i språket i samme sammenheng har to ulike definisjoner er det praktisk talt alltid en form for hjernevasking som har som hensikt å manipulere mennesker. Den tvetydige bruken av ordet Islam både som frivillig underkastelse ovenfor Guds vilje og Muhammeds lære bør være en advarsel om at ordet ikke bør brukes i det hele tatt med mindre en klargjør først hva en mener med det, og da kan en like gjerne kalle det for muhammedanisme om det er dette en faktisk ønsker å formidle. Dermed gjør en seg forstått av alle og unngår å bli anklaget for å kritisere noen for Gudstro noe kritikk av "Islam" kan tolkes som siden det faktisk finnes de som kaller seg muslimer som ikke er tilhenger av Muhammedanismen.

Ifølge Pew Research [24] på side 3 (5 i pdf) mener 78% i Pakistan at det skal være dødsstraff for frafall fra troen og 83% mener at de som har sex utenfor ekteskap skal steines. Living apart studien i England [25] avslørte at 37% av de som kaller seg muslimer ønsker sharialover, sammenliknet med bare 17% av de som er over 55 år. 36% mente det skulle være dødsstraff for frafall fra troen, noe som er omtrent de samme som støtter sharia og viser hva den normale oppfatningen av sharia er. En undersøkelse [26] av analyseinstituttet Wilke utført for Jyllands-Posten i 2015 viste at nesten 40% av de som kaller seg muslimer i Danmark ønsker at Koranen skal inngå som fundament for deres lovgivning. I en annen artikkel i Jyllands-Posten [27] vises det til at antall som kaller seg muslimer som mener Koranen skal følges fullt ut har steget fra 62.4% i 2006 til 77.2% i 2015 og at 52.4% mener at deres ideologi ikke kan reformeres til å tilpasse seg det danske samfunn. Samme avis henviser til en stor tysk undersøkelse av 9000 etterkommere av innvandrere fra Marokko og Tyrkia i en rekke europeiske land. 65% av disse mente at de politiske sharialovene skal stå over de nasjonale lovene. Dette viser at muhammedanismen er en religiøs ideologi og ingen religion. Det er verdt å merke seg at ungdommen er mer fanatiske enn deres foreldre og det skyldes ganske enkelt at det er ideologien som er problemet, og det å indokrinere barn i muhammedanisme med hjelp av statlig sponsete moskeer skaper enda mer voldelige holdninger enn foreldrene hadde. Tallet varierer fra 12% I Tyrkia til nærmest 100% i Afganistan, og det er klar sammenheng mellom hvor lav IQ befolkningen har [28] og hvor mye de er tilhenger av voldelige sharialover. Tyrkia har omtrent IQ 90 mens Pakistan og Afghanistan har bare litt over 80, og endel av årsaken til dette kan være at kulturer der kvinner ikke får lov å sosialt omgås fremmede menn ofte overlater det å finne en å gifte seg med til familiemedlemmer. Disse kan naturligvis ikke gå hvor som helst for å finne en partner, men leter blant andre familiemedlemmer for å finne en som passer og et alvorlig innavl problem oppstår der hele 70% av ekteskap i Pakistan, 80% i Nubia som er sydlig del av Egypt, 60% i Irak, 64% i jordan, 54% i Qatar, 63% i Sudan, 67% i Saudia-Arabia og 54% i Forenede Arabiske emirater er med personer som er nære eget DNA, med det resultat at sjansen for feil i hjernen øker drastisk og IQ synker 10-16 punkter. Konsekvensen blir at de fleste muhammedanere får dårlig fungerende hjerner [29] (Kilde: Professor Steve Jones, University College London og Nicolay Sennels, psychology of Islam and Muslims - 10News.dk), noe som vises klart i statistikken for vitenskapelige artikler som er produsert i ulike land der 47 muhammedanske land i 2003 hadde bare 13 artikler produsert per million innbyggere mot 137 som var gjennomsnittet for alle land i verden.Koranen og Hadith
Koranen 4:89 forklares det at de som har blitt troende og som frafaller troen etterpå skal drepes (Shakir oversettelse formulerer frafall uklart som "turn back"): "They desire that you should disbelieve as they have disbelieved, so that you might be (all) alike; therefore take not from among them friends until they fly (their homes) in Allah's way; but if they turn back, then seize them and kill them wherever you find them...". I hadith som omtaler Muhammed sitt liv og lære og ofte brukes for å tolke uklare deler av Koranen, står det om dødsstraff for de som frafaller muhammedanerens oppfatning av hva som er den rette tro: Sahih al-Bukhari 6922, [30] Book 88 Hadith 5, USC-MSA web (English) reference: Vol. 9, Book 84, Hadith 57: I would have killed them according to the statement of Allah's Messenger, 'Whoever changed his Islamic religion, then kill him.'" I Hadith (volum 9, bok 89, nr. 271) bekreftes dette med et eksempel: Narrated Abu Musa: A man embraced Islam and then reverted back to Judaism. Mu'adh bin Jabal came and saw the man with Abu Musa. Mu'adh asked, "What is wrong with this (man)?" Abu Musa replied, "He embraced Islam and then reverted back to Judaism." Mu'adh said, "I will not sit down unless you kill him (as it is) the verdict of Allah and His Apostle". Koranen sura 8, vers 12 oppfordrer til å henrette ikke-troende som ikke begrenses til fiende i krig siden Muhammed ifølge Hadith mener en skal drepe de som frafaller troen uavhengig av krigssituasjon. Følgende vers beviser dette (senere gjøres unntak for kristne og jøder som betaler jizya skatt til muhammedanerne): (Shakir oversettelse) I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them. thereligionofpeace.com [31] har oversikt over mer enn 22000 terrorangrep utført av muhammedanere fra 2001-2014 og har en omfattende liste med voldelige oppfordringer i Koranen. [32] Terroren utføres beviselige ikke bare mot fiender i krigsområder slik mange hevder, men mot de som fornærmer Muhammed [33] (f.eks. i form av tegninger) og er direkte rotfestet delvis i Koranen og fullt ut i Hadith. Ifølge Koranen sura 33, vers 57 [34] skrives det i Shakir oversettelse der Allah og Muhammed likestilles: "Surely (as for) those who speak evil things of Allah and His Messenger, Allah has cursed them in this world and the here after, and He has prepared for them a chastisement bringing disgrace."

I Hadith Volume 4, Book 52, Number 270 [35] oppfordrer Muhammed til å drepe slike: The Prophet said, "Who is ready to kill Ka'b bin Al-Ashraf who has really hurt Allah and His Apostle?". Politikeren Geert Wilders i Nederland må gå med skuddsikker vest og ha livvakter hele tiden pga. trusler fra muhammedanere og kommunistiske sympatisører. I Frankrike ble det av muhammedanske terrorister utført en massaker av journalister [36] for et magasin fordi de laget satiriske tegninger av Muhammed i tillegg til andre religiøse skikkelser, og 12 personer ble drept og 11 skadet i begynnelsen av 2015. Bare litt over en måned senere utførte en annen muhammedaner terrorangrep rettet mot et møte i Danmark om ytringsfrihet og satiriske tegninger der en dansk Muhammed-tegner ble forsøkt drept. Senere på natten ble det gjort enda et mislykket forsøk på massemord i en jødisk synagoge der en jøde som holdt vakt utenfor ble drept. Etter dette angrepet uttalte tidligere mangeårige generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold [37] i Aftenposten 15. Februar at "i stedet for å tvinge islam til å ta et oppgjør med egen voldsforherligelse, har vi bidratt til å sykeliggjøre religionens kritikere, ved å akseptere og alminneliggjøre begrepet islamofobi, stemple nesten all islamkritikk som noe urimelig, irrasjonell og sykelig."

Koranen retter konsekvent hat og trusler mot mennesker pga. deres tro og ikke bare fordi de er historisk fiende, noe som indikerer at det er religiøs krig (jihad) og kan derfor tolkes som at ikke-troende skal drepes. Koranen sura 4 vers 74 lover stor gevinst (oppfattes normalt som flere titalls jomfruer av menn) etter dette livet for å kjempe for Allah, noe som i praksis medfører drap av vantro. I sura 9 vers 29 er denne regelen for kristne og jøder modifisert til å gjelde kun om de ikke betaler skatt til muhammedanere: "(Shakir) Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Messenger have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.", noe som henviser til samme opplegg som Mafia driver med, nemlig å kreve "beskyttelsespenger" for å ikke bli drept uten å gi noe som helst tilbake. Jizya [38] er en skatt som ikke-muhammedanere pålegges å betale og historisk har vært opp til 80% av alt som produseres av jordbruk så det er helt åpenbart at dette er intet mindre enn økonomisk slaveri. Ifølge Abu Yusuf, jurist i Harun al-Rashild ble de som ikke betalte jizya fengslet og slapp ikke ut før skatten ble betalt mens deres familie ble gjort til slaver og kone og barn ble sexslaver. Sura 24, vers 2 innfører piskeslag som straff for de som har sex utenfor ekteskap med andre enn slavinner, forutsatt at de har 4 vitner som kan kjenne hverandre (sura 24 vers 4 gir 80 piskeslag for de som uten disse vitner anklager såkalte ærbare kvinner): (As for) the fornicatress and the fornicator , flog each of them, (giving) a hundred stripes, and let not pity for them detain you in the matter of obedience to Allah, if you believe in Allah and the last day, and let a party of believers witness their chastisement. I Hadith (f.eks. volum 8, bok 82, nr. 806, 809 og 813 gis det dødsstraff for ulovlig samleie). I volum 9, bok 89, nr 280 står det: "Narrated Abu Huraira: A man came to Allah's Apostle while he was in the mosque, and called him, saying, "O Allah's Apostle! I have committed illegal sexual intercourse." The Prophet turned his face to the other side, but when the man gave four witnesses against himself, the Prophet said to him, "Are you mad?" The man said, "No." So the Prophet said (to his companions), "Take him away and stone him to death.". Sura 2 vers 178 oppfordrer til såkalt blodhevn der en skal hevne seg på uskyldige, f.eks. med å drepe kvinnen til en annen mann dersom mannen har drept en annens kvinne: (Shakir oversettelse) O you who believe! retaliation is prescribed for you in the matter of the slain, the free for the free, and the slave for the slave, and the female for the female. I sura 5 vers 38 gis det barbariske straffer for alle former for tyveri, selv om det bare er nasking bortsett fra tilfeller der noen er tvunget til dette i nødsituasjon pga. matmangel o.l (Shakir): And (as for) the man who steals and the woman who steals, cut off their hands as a punishment for what they have earned. Muhammedanere som erklærer krig (ideologisk inkludert der formålet er å utslette en annen kultur) mot ikke-troende har ifølge Koranen rett til å ta slaver, og dersom disse er kvinnelige ha sex med dem utenfor ekteskap selv om både de selv og kvinnene er gift fra før. Siden slaveri betyr tvang kan dette tolkes som at det legitimerer voldtekt av de mest ekstreme muhammedanske grupper: Sura 4, vers 24 (pickthal oversettelse) And all married women (are forbidden unto you) save those (captives) whom your right hands possess. Sura 23, vers 5-6 bekrefter at en kan ha sex både med kona og slavekvinner: 5 (Yusufali) Who abstain from sex, 6 (Pickthal): Save from their wives or the (slaves) that their right hands possess, for then they are not blameworthy. Etter Muhammed sin død i år 632 drev hans etterfølgere med slavehandel i blant annet vest asia, Afrika og helt opp til Skandinavia. Fra år 650 til 1900 ble 10-18 millioner mennesker [39] gjort til slaver for muhammedanerne og slik slavehandel fortsetter i dag i deler av Afrika.

Det er to bøker Koranen er satt sammen av; Den første skrevet i Mekka som er 64% av Koranen med 0% jihad (hellig krig mot ikke-muhammedanere) og den sekundære fra Medina som er 36% av Koranen med hele 24% jihad. Dette viser at Muhammed endret innholdet i Koranen fra religiøst innhold om Allah første 14 år med bare 150 tilhengere til politisk innhold som fikk enorm oppslutning med over 10000 nye følgere hvert eneste år de neste 10 årene. Hele 67% av Muhammed sin biografi (Sira) og 21% Hadith (liv og lære) inneholder jihad. Totalt 31% av alle 3 bøker er jihad og 9% av Koranen handler om hellig krig mot ikke-troende, såkalt jhad. 64% handler om hat mot ikke-troende, og det var slik muhammedanismen fikk sine tilhengere etter at Muhammed i startfasen i Mekka feilet med å få tilhengere kun med religiøst innhold. Ifølge muhammedanismen er det slik at de senere vers har høyere prioritet enn de tidligere ifølge sura 2 vers 106, og siden den politiske ideen om jihad og straffelover i Sharia [40] er nyere enn det religiøse utgangspunktet er det dette som er gjeldende. Koranens påstander i sura 2 vers 257 om at det ikke er tvang i religion er derfor irrelevant da politisk innhold ikke er religion og disse påstander uansett er erstattet av senere vers i Koranen. Sura 5, vers 32 skriver (Shakir oversettelse) "For this reason did We prescribe to the children of Israel that whoever slays a soul, unless it be for manslaughter or for mischief in the land, it is as though he slew all men". "Children of Israel" refererer til jødene og derfor kan enhver fundamentalist selv velge om det også skal gjelde for muhammedanere, og verset er skrevet tidlig og derfor har lavere prioritet enn senere vers som oppfordrer til drap, noe Muhammedanere som prøver å lure vantro ikke forteller dem. Det er viktig å merke seg at det er gjort unntak for "mischief" og dette ordet kan tolkes i praksis som alt som er dødstraff for i henhold til muhammedanismen. Dette verset er derfor pga. at det er rettet mot jødene og har så mange unntak helt ubrukelig som veiledning til å ikke skade andre mennesker.

Koranen har kun en kilde (Muhammed) og derfor er det ikke så lett som i andre ideologier og livssyn å være enig i noe og uenig i noe annet samme person har sagt, dersom denne anses for å være høyeste autoritet blant menneskene. I andre ideologier og livssyn er det mange forfattere der man ikke må være enig med alle. Muhammedanismen stiller seg derfor i en særstilling med sin fundamentalistiske natur der alt sies å være fra en Gud og overlevert via engelen Gabriel. I motsetning til nye testamente som via Jesus sprer læren om kjærlighet og ikkevold (det finnes ikke så mye som en eneste oppfordring til vold i NT), har Koranen det motsatte budskap - aggresjon, hat og vold. Det eksisterer ikke et eneste vers i Koranen som bærer preg av nestekjærlighet i den sammenheng at en skal ta hensyn til andre og ikke utøve vold mot dem bare fordi de tenker forskjellig, og dette er ikke så rart siden Muhammed var en kriger. Det er vanlig løgn å dømme en religion ut fra hva de som sier de er tilhenger av den gjør. F.eks. under hekseprosessene i middelalderen hadde ikke engang folket bibelen fordi boktrykkerkunsten ikke var oppfunnet, og derfor kunne de umulig vite hva kristendom var og derfor heller ikke kunne være kristne. En kan ikke sammenlikne oppførselen til de som vet hva som står i deres lære med de som levde 800 år siden og ikke hadde en bok til å rettlede seg. Det eneste som teller er der en kan finne støtte for handlinger i en kilde som flertallet faktisk har tilgang til, det være seg Bibelen eller Koranen. Dersom en ideologi oppfordrer til drap og vold mot vantro og de som krenker regler som moselover og sharia, så vil læren samtidig oppheve mennesker til dommere om noen f.eks. er vantro. Siden det åpenbart er ingen objektive prinsipper bak religiøs dømming av andre mennesker vil tilfeldige mennesker bli anklaget for dette ut fra personlig tolkning av læren til andre, og derfor er ideologien medvirkende årsak til drap som er begrunnet i troen. Det vanligste eksempel på dette er at sunni-sekten kan oppfatte shia-sekten som frafalne fra troen bare fordi de har en annen ide om hvem som er Muhammed sine etterfølgere og nyanser i tolkning av Hadith. Dermed begynner de å drepe de andre slik som Den Islamske Stat (IS) [41] har holdt på med i Irak og Syria fra år 2014. Religiøse drapsideologier som Koranen og Moselovene i gamle testamente representerer er også medvirkende årsak til at folket hjernevaskes til å ignorere menneskerettigheter og dyrker psykopatiske religiøse ledere, noe som åpenbart var intensjonen med disse ideologiene i utgangspunktet - å få kontroll over andre mennesker med å spre trusler og frykt om konsekvensene om de ikke underkaster seg lederne. For lettere å lure folk diktet en bare opp at det var Gud(enes) vilje og ikke menneskenes, og de fleste mennesker er så tankeløse at de faktisk tror på en psykopat bare fordi denne sier det er slik uten noe som helst beviser.

Den antifornuftige Muhammedanismen ifølge http://www.answering-islam.org/Quran [42] bygger på etablert normal kunnskap i Koranen og hadith (arabiske Muhammeds liv og lære), og det enkleste beviset på at Koranen (gjelder også bibelen) er 100% menneskeskapt er at den bare finnes på et enkelt språk i original utgave, gir ingen vitenskapelig kunnskap men isteden f.eks. ifølge Koranen 55:15 primitiv overtro om jinn [43] laget av røykfri ild som har fri vilje og kan om de vil utgi seg som demoner, har kun en kilde (Muhammed selv) og forutsetter en allmektig Gud som kan alt men allikevel trenger et menneske på 600 tallet for å spre sine meninger for all ettertid. Ifølge Muhammedanere er hele meningen med livet en test om en tror på hærføreren Muhammed uten noe som helst beviser for hans påstander om hvor Koranen kommer fra, og med vold er med å støtte og bekjempe de som sier sannheten og tenker selv samt tro at alle som ikke tror på Muhammed havner i helvete. Av dette følger logisk at for å bli muhammedaner må en forkaste fakta med vilje med å totalt underkaste seg mordere fra 600 tallet og en må mene at guden Allah hater de som bruker fornuften og tenker selv uansett hvor gode mennesker de har vært. Trusler om vold er kjent metode for onde mennesker - de truer ofrene sine om de ikke lystrer ordre på ulike måter, alt fra å bli drept til å havne i helvete.

For alle kulturer, også i moderne tid er været, og spesielt regn noe av det viktigste i naturen. Derfor har alle land værmelding i nyhetssendingen. For primitive land nærmere ekvator er regn helt avgjørende for overlevelse siden tørke betyr hungersnød. Torden og lyn er et spektakulært fenomen, spesielt for de som ikke vet hvordan dette fungerer og derfor kan en forvente at folk på den tiden var mye mer opptatt av dette enn alt annet som skjer på himmelen. Det viser seg at kilden til Muhammed sin kunnskap ikke var i stand til å fortelle han hva lyn og torden er. Hans forklaring på at en engel står bak dette fenomenet er så feil som det går an å bli og er så klart bevis på at at hans ideologi var primitiv og skapt av mennesker at kun totalt hjernevaskede kan benekte dette med følgende utsagn fra Muhammed selv i Book 47, Hadith 3406, Vol. 1, Book 44, Hadith 3117 [44] Narrated Ibn 'Abbas: "The Jews came to the Prophet and said: 'O Abul-Qasim! Inform us about the thunder, what is it?' He said: 'An angel among the angels, who is responsible for the clouds. He has a piece of fire wherever that he drives the clouds wherever Allah wills.' They said: 'Then what is this noise we hear?' He said: 'It is him, striking the clouds when he drives them on, until it goes where it is ordered.' . Solen er like viktig som regn. I Koranen (som påstås av samme mann å være laget av Gud selv) så skrives det i Shakir oversettelse sura 18, vers 83-86 om mannen Zulqamain som fulgte en vei fysisk til han fant ut at solen gikk ned i en mørk sjø og dette er derfor ingen beskrivelse av hva solen ser ut til å gjøre for mennesker fordi han var jo kommet fram til der solen går ned og ifølge Koranen kunne se hva som virkelig skjedde. Dette er klart bevis på at Koranen er skrevet av mennesker som ikke hadde noen som helst kunnskap om universet fordi denne historien fremsetter som et faktum uten noen korrigering av hva som faktisk er sant: So he followed a course. [18:86] Until when he reached the place where the sun set, he found it going down into a black sea, and found by it a people. Alle kjente oversettelser skriver det samme og i Book 32, Hadith 34 (English translation: Book 31, Hadith 3991) [45] sier Muhammed selv det samme når han blir direkte spurt om dette: "I was sitting behind the Messenger of Allah who was riding a donkey while the sun was setting. He asked: Do you know where this sets? I replied: Allah and his Apostle know best. He said: It sets in a spring of warm water (Hamiyah)". Dette er et 100% sikkert bevis på at Muhammed mente jorden var flat og Solen gikk opp om morgenen fra en sjø og ned i den om kvelden og dermed ble vannet i den varmt i løpet av natten. Koranens forestilling om universet er åpenbart at jorden først ble skapt og deretter ble materiale fra denne brukt til å lage alt annet over jorden der engler skaper lyn og torden. Rundt den åpenbare flate jorden "svømmer" Solen fullstendig motsatt virkeligheten i bane ifølge Koranen sura 21 vers 33, og dermed om kvelden ned i havdypet under jorden. Påstand om "symbolsk betydning" er absurd siden det ikke er skrevet i symbolsk sammenheng og det er konkret beskrivelse i overensstemmelse med Bibelens beskrivelser av flat jord med himmelsøyler som vakler (Job 26:10) og der helvete er under jorda:

Muhammedanere som faktisk tror innholdet kommer fra Allah selv er pliktig til å tro på dette tøvet og siden praktisk talt ingen gjør det beviser det bare at de ikke bryr seg om Allah men kun Muhammed sin politiske ideologi. Muhammedanismen er politikk utkledd som religion.

Koranen og Hadith - et eventyr basert på hærføreren Muhammed
Siden muhammedanismen som bevist bygger på flat jord teorien følger det logisk at historiene spunnet rundt Muhammed vil også bygge på denne ideen når Guds himmel beskrives. Over skyene er den tradisjonelle bibelske forestilling om himmelporten lokalisert, og for å komme seg opp dit mente primitive mennesker uten kunnskap om universet at en måtte ha vinger som fugler for å fly opp dit. Book 63, Hadith 113 [46] forteller at Muhammed fikk med hjelp av engelen Gabriel og noe som likner på en hvit hest med vinger, en fysisk tur opp i til nærmeste "himmelhvelving" der Guds himmelport er, og der englene åpnet døren for dem når Gabriel forklarte at Muhammed var med han. Der oppe møtte han ifølge denne historien den bibelske Moses som sende han videre til Gud som fortalte at han måtte pålegge menneskene å be 50 ganger hver dag. Moses blir her fremstilt som smartere enn Gud selv og forklarer Muhammed at dette er alt for mange ganger. Dermed begynner forhandlinger der Muhammed hevdes å gå frem og tilbake til Gud, hver gang der han får godkjent færre ganger å be helt til antallet er nede i 5 ganger. Historien her er ikke mer troverdig enn Koranens påstand (15:26) om at Gud skapte mennesket av leire som ble formet som en kropp og ikke bare som biologisk byggemateriale som planteføde som mennesker spiser og vokser av.

De mest kjente eldste Koran manuskripter er Topkapi, Samarkand Kufic Quran, Codex Parisino-petropolitanus, og Sana'a. År 2002-2007 undersøkte verdens to ledende autoriteter Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu [47] og Dr. Tayyar Altlkulaç [48] disse manuskripter, og er de eneste som har fått tilgang til alle disse. Ifølge disse eksisterer det intet originalt manuskript til Koranen som ifølge muhammedanere skal ha blitt sendt ut i flere eksemplarer til ulike byer av Uthman [49] som påstås å ha vært følgesvenn til Muhammed. Spør en muhammedanere hvor en av disse påståtte originale Koraner befinner seg kan ingen svare fordi de eksisterer ikke da hele historien om at den er gitt av Gud selv til Muhammed er påstander uten antydning til beviser. Manuskriptet "Topkapi" er den mest komplette og hele 100 år yngre enn Uthman, og inneholder 99% av Koranen men bare 78% er lesbart da resten er ødelagt. Av disse fant nevnte autoriteter hele 2270 tilfeller av avvik fra dagens Koraner som ble grunnlagt i 1924 og som muhammedanere blir indoktrinert til å tro er kopi (eller oversettelse) av en original. Topkapi inneholder ifølge forskerne massevis av skrivefeil, noe som tyder på at den ikke er noen kopi av en enda eldre "perfekt" Koran. Resterende manuskripter utgjør en langt mindre del av Koranen. Muhammed døde ifølge kildene 8. Juni 632 og det tok 200-300 år etter dette å få nedskrevet innholdet i Koranen der en må stole på generasjoner av muntlige overleveringer. Det er lite trolig at en person som Muhammed som var så innflytelsesrik ikke ville fått nedskrevet ferdig Koranen før år 700 og distribuert i flere kopier, dersom historiene om Muhammed i Koranen noenlunde stemmer. Koranen er åpenbart en oppdiktet fortelling [50] om hærføreren Muhammed ment for å lage en arabisk konkurrent til Jesus, og den ble satt sammen av kristne og jødiske skrifter, i hovedsak et plagiat av disse. Kain og Abel i Sura 5:31-32 er tatt fra The Targum of Jonathan Ben Uzziel + Sanhedrin 4:5. Abraham i Mecca i Sura 21:51-71 er tatt fra The Mishnah of Rabbah, og Queen of Sheba i Sura 27:17-45 er tatt fra The II Targum of Easter.

Ideologien får primært stor oppslutning fra manndominerte samfunn siden den er diskriminerende ovenfor kvinnen:

1. Kvinnen kan kun ta en enkelt muhammedansk mann som ektefelle (sura 2 vers 221), mens mannen kan uten hennes samtykke ta minst 4 kvinner (sura 4 vers 3) uansett om de er muhammedanere eller ikke (sura 5 vers 5 som har høyere prioritet enn sura 2 som forbyr det samme). Dette er laget for å tilfredsstille mannens lyster og få kontroll over egne kvinner samtidig som en har fri tilgang til andre kulturers kvinner. Mannen har bestyrerrett over kvinnen han er gift med og kan slå henne lett ifølge sura 4, vers 34 (men ikke i ansiktet og ikke om det gir varige skader) om hun ikke lystrer.

2. Kvinnen må ifølge Koranen kle seg anstendig uten at det skrives et eneste sted at hun også må dekke til håret. Hun må trekke sløret (khimar) over sine bryst i sura 24 vers 31, og for hustruene, profetens døtre og de troende er det en oppfordring for å vise sin tilhørighet til muhammeds lære og unngå trakassering av menn med å trekke kledningen (jilbab) om seg i sura 33 vers 59. Anstendig blir derfor opp til hver enkelt muhammedansk kultur å bestemme og dette er liknende regler som også finnes for jødiske og kristne land så det er ikke noe unikt med Koranen her. De fleste muhammedanske land krever at kvinnen dekker til håret med hijab som ikke er omtalt i Koranen og likner på hodelin + hakelin for gifte kvinner fra 1250 tallet, også tatt i bruk av enkelte katolske nonner for å vise at de er kirkens tjenere og ikke tilgjengelige for menn. Mange ulike varianter av hodeplagg både for menn og kvinner har blitt brukt i alle kulturer og noe spesifikt for muhammedanere fikk en ikke før hijab i moderne tid. Hijab er ifølge religionshistoriker Kari Vogt og religionsforsker Berit S. Thorbjørnsrud av de aller fleste som bærer det etter år 2000, et symbol for å vise sin tilhørighet [51] til muhammedanismen. Ifølge Vogts artikkel i Store Norske Leksikon [52] skrives det at "Korantekstene sier heller ikke uttrykkelig at nettopp hodeplagg er påbudt". Det er mange som sprer løgner om at hijab er pålagt av troen pga. en avvikende korantolkning fra oversetter Muhsin Khan om at slør på Muhammeds tid ble brukt til å dekke alt moderne Hijab gjør + ansiktsdekke, noe som ikke bare blir helt feil kilde siden ansiktet også må dekkes her, men også pga. at det er praktisk umulig ifølge Ibrahim B. Syed, President, IRFI Islamic Research Foundation International, Inc. [53] Kari Vogt bruker som de fleste i vesten ordet Islam om muhammedanisme og inkluderer åpenbart politikk i hennes ukjente definisjon av religion. Vogt hevder i TV2 intervjuet med Walid nevnt senere at "de aller fleste som bruker moderne hijab i Norge gjør dette av religiøse grunner fordi de vil vise sin tilhørighet til islam.", samtidig som hun skriver at hijab ikke bare er en politisk uniform, noe som beviser at hun faktisk vet det også er symbol for politikk og dermed blir et ideologisk plagg. Siden denne ideologi beviselig inkluderer det politiske system sharia [54] og som en svært viktig del, er Hijab i moderne versjon en ideologisk uniform for både politikk og religion (som per definisjon ikke kan inneholde politikk, fordi da ville all politikk blitt religion bare med å erklære at at Gud eksisterer som del av teksten noe alle kan gjøre). Det er kun en flertydig historie i Hadith Book 34, Hadith 85, English: Book 33, Hadith 4092 [55] om at Muhammed antydet i et enkelt tilfelle at det ikke er anstendig for kvinner over pubertet alder å ikke dekke til alt annet enn det han måtte mene med å peke på egne hender og ansikt (om han mente hele hodet, ansikt og hake eller bare ansikt, og om anstendighet her kun er ment i den lokale kulturen siden Koranen ikke nevner noe som dette, blir en tolkningsak for forskere i historie). Hijab i dagens versjon var ikke i bruk før 1950 noe som beviser at det før den tid ikke var et kjent religiøst plagg pålagt av troen. Det ble innført av det "Muslimske brorskap" som hadde det politiske motiv å innføre sharia, og kom på moten først i 1979 etter den iranske revolusjon. Plagget som skiller seg tydelig fra skaut med å dekke området under haken er politisk shariauniform ifølge wikipedia [56] og norsk-irakisk forfatter Walid al-Kubaisi i et TV2 intervju [57] og tilhørende anerkjente dokumentar av samme person. [58] I denne film intervjues Gamal al-Banna som kjenner bevegelsen Muslimbrødrene fra innsiden og er den yngste broren til Hassan al-Banna som er grunnleggeren av Det muslimske brorskap i 1928 i Egypt. Søsteren hans brukte ikke hijab selv om faren var teolog og broren Hassan ble den første lederen av Det muslimske brorskap. Gamal al-Banna hevder hijab er moderne fenomen og til Dokument 2 (tv2) sier han: [59] "I Islam eller Koranen sies det ikke at kvinnen må tildekke håret sitt. Det finnes en tekst som sier at kvinner skal feste sløret så det dekker brystet, men ingenting om at håret skal dekkes". Forsker Fikri Abdul Muttalib og ekspert på wahhabismen som er den grenen av muhammedanismen som dominerer Saudi-Arabia mener hijab brukes som et bevisst kontrollredskap, og at hensikten er å oppdra nye generasjoner med islamister. Til tv2 sier han: "Fra 1920-tallet til 70-tallet var det bare gamle kvinner eller kvinner med hårproblemer som brukte slør. På denne tiden så en egyptisk kvinne likedan ut som en kvinne i London, Paris, Europa eller Australia - og fulgte de samme motene og kleskodene. Hijaben og nikaben er en måte man kan herske over kvinnen på. Og hvis du har kontrollen over en kvinnes klesvaner, kontrollerer du også fremtidige generasjoner". Ifølge en av verdens mest anerkjente universiteter Oxford har Hijab siden 1970 utviklet seg til et symbol for frivillig og aktiv deltakelse for unge kvinner i Islamist bevegelsen [60] og på 1980 tallet som såkalt "Islamisk nasjonalisme" og motstand mot vestlig kultur. Islamist defineres på samme nettside som en politisk eller sosial aktivist. [61] Dette plagget er derfor tilsvarende hakekors til nazister eller kjente røde flagg til marxister. Ifølge EUs øverste domstol [62] vil en intern regel i en bedrift som forbyr synlig bæring av ethvert politisk, filosofisk eller religiøst symbol ikke innebære direkte diskriminering. Tidligere var det avgjort at både offentlige og private skoler ifølge menneskerettighetsdomstolen kan nekte folk å bære plagget [63] innenfor disse områder. Hijab finnes i mannlig versjon som dekker kun øvre del av hodet. De som aksepterer dette plagget men ikke samtidig tilsvarende bruk av vanlige ikke-religiøse plagg som dekker samme deler av kroppen, har godtatt muhammedanismen som religiøs ideologi og er enten muhammedaner selv eller tilhenger av beslektede voldelige ideologier som f.eks. kommunisme eller gammeltestamentlige moselover.

3. Når avtale om lån inngås teller menns utsagn det dobbelte av kvinnen, noe som beviser at Koranen mener kvinnen bare har halv troverdighet av en mann og derfor løgnaktig av natur, fordi det ifølge Sura2, vers 282 kreves to mannlige vitner eller en mann og to kvinner. Prinsippet om halv verdighet for kvinner i forhold til menn gjelder også for andre juridiske områder som da hun ifølge Koranen skal arve bare halvparten av en mann (sura 4 vers 11)

4. Den troende mann får ifølge Book 38, Hadith 2760 (english: Vol. 4, Book 12, Hadith 2562) 72 koner i himmelen etter dette livet som takk for å følge muhammedanismen, mens det i andre Hadith er snakk om kun 2 slik at det er forskjellige meninger om dette. Kvinnen tilbys uansett bare å være en av disse i haremet til mannen (og Allah skaffer de som mangler), ne som beviser at hele muhammedanismens formål på lang sikt er å tilfredstille mannens seksuelle lyster selv etter dette livet. Noe mer kvinnediskriminerende eksisterer ikke av ideologier som finnes i dag, og at kvinner godtar dette skyldes at de er hjernevasket i å tro at denne læren kommer fra Gud selv og derfor frivillig underkaster seg Muhammed sine ugudelige seksuelle fantasier.

5. Kvinnen anses som middel for å spre Muhammedanismen. Muhammed mente at en ikke skal gifte seg med en dame om hun ikke kan få barn, fordi barn anses som metoden for å vinne fram med makt. Dette beviser også at mannen var totalt uten empati der kjærlighet betyr ingenting men makt betyr alt: Book 12, Hadith 4 (english: Book 11, Hadith 2044) [64] A man came to the Prophet and said: I have found a woman of rank and beauty, but she does not give birth to children. Should I marry her? He said: No. He came again to him, but he prohibited him. He came to him third time, and he (the Prophet) said: Marry women who are loving and very prolific, for I shall outnumber the peoples by you.

6. Muhammed kritiserer en mann for å ikke gifte seg med en ung jente som ikke har hatt sex før, fordi han giftet seg med en godt voksen kvinne. Dette tyder på at kvinnen primært ble oppfattet som fødemaskin: Book 67, Hadith 17 -18 (USC-MSA web: Vol. 7, Book 62, Hadith 17-18) [65] "Why didn't you marry a young girl so that you may play with her and she with you?"

Slike oppfatninger tiltrekker maktsyke primitive menn med tankegang som ikke hører hjemme i et samfunn som respekterer menneskrettigheter for alle uansett kjønn.

vatikanets egen hjemmeside [66] står følgende som beviser den fullstendige støtte for muhammedanismen med å lyve om at Koranen ikke sprer voldelige ideer: "our respect for true followers of Islam should lead us to avoid hateful generalisations, for authentic Islam and the proper reading of the Koran are opposed to every form of violence."

1: http://www.uio.no/forskning/tverrfak/culcom/nyheter/2008/hanafi.html
2: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/religion
3: http://frihetspartiet.net/dokumenter/diskrimineringslovenLDO.pdf
4: http://forskning.no/etikk-boker-forskningsformidling-stub-stub/2008/02/sammenlikner-religionskritikk-med-rasistisk
5: http://en.wikipedia.org/wiki/Qurayza
6: https://en.wikipedia.org/wiki/Allah
7: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis%201&version=ERV-AR
8: http://frihetspartiet.net/dokumenter/islam.png
9: http://en.wikipedia.org/wiki/Islam#Etymology_and_meaning
10: https://en.oxforddictionaries.com/definition/islam
11: https://www.youtube.com/watch?v=khCP-tP_zZY
12: https://en.wikipedia.org/wiki/Aisha
13: http://en.wikipedia.org/wiki/Hadith_of_Gabriel
14: http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammedanism
15: http://www.forskerforum.no/slik-stemmer-norske-forskere/
16: http://forskning.no/etikk-boker-forskningsformidling-stub-stub/2008/02/sammenlikner-religionskritikk-med-rasistisk
17: http://frihetspartiet.net/index.php/rasisme
18: http://frihetspartiet.net/dokumenter/islam.png
19: https://en.wikipedia.org/wiki/Allah_as_Moon-god
20: http://www.answering-islam.org/Index/M/mohammedan.html
21: http://frihetspartiet.net/index.php/uko/
22: http://www.rights.no/2016/04/islam-hadia-tajik-med-en-oppsiktsvekkende-erkjennelse/
23: http://www.politicalislam.com/
24: http://frihetspartiet.net/dokumenter/265.pdf
25: http://frihetspartiet.net/dokumenter/livingapart.pdf
26: http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE8125408/4-af-10-muslimer-i-Danmark-Lovgivningen-skal-bygge-p%C3%A5-Koranen
27: http://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE8110555/
28: http://frihetspartiet.net/index.php/nasjonalliberalisme#iq
29: http://www.telegraph.co.uk/culture/hay-festival/8544359/Hay-Festival-2011-Professor-risks-political-storm-over-Muslim-inbreeding.html
30: http://sunnah.com/bukhari/88
31: http://thereligionofpeace.com/
32: http://thereligionofpeace.com/quran/023-violence.htm
33: http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_and_blasphemy
34: http://quran.com/33/57
35: http://sunnah.com/bukhari/56/238
36: http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo_shooting
37: http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Kokkvold-Vi-bekjemper-ikke-egen-rasisme-og-islamistisk-terror-ved-a-benekte-fakta-7899726.html
38: http://en.wikipedia.org/wiki/Jizya#Rate_of_jizya_tax
39: http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_slave_trade
40: http://frihetspartiet.net/dokumenter/Sharia_Law_for_Non-Muslims-Norwegian.pdf
41: http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant
42: http://www.answering-islam.org/Quran
43: https://en.wikipedia.org/wiki/Jinn
44: http://sunnah.com/urn/641320
45: http://sunnah.com/abudawud/32
46: https://sunnah.com/bukhari/63
47: https://en.wikipedia.org/wiki/Ekmeleddin_%C4%B0hsano%C4%9Flu
48: https://tr.wikipedia.org/wiki/Tayyar_Alt%C4%B1kula%C3%A7
49: https://en.wikipedia.org/wiki/Uthman
50: https://www.youtube.com/watch?v=fMJRsd8SrhU
51: https://www.youtube.com/watch?v=_SYvYBxt_Dg
52: http://snl.no/hijab
53: http://irfi.org/articles2/articles_3051_3100/MUSLIM_SCHOLARS_ARE_NOT_INFALLIBLEhtml.htm
54: https://en.wikipedia.org/wiki/Political_aspects_of_Islam
55: http://sunnah.com/abudawud/34/85
56: https://no.wikipedia.org/wiki/hijab
57: http://tv2.no/a/2556901/
58: https://www.youtube.com/watch?v=gsDb1GnFnRA
59: http://www.tv2.no/a/3349772
60: http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e839
61: http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1128
62: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/eu/eu-domstolen-lar-arbeidsgivere-forby-hijab/a/23948838/
63: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/tyrkia/menneskerettighetsdomstol-tillater-hijab-forbud/a/296360
64: http://sunnah.com/abudawud/12
65: http://sunnah.com/bukhari/67
66: http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_en.html